OBJECTE

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web www.lleidagorunit.com (en endavant, el lloc web) que l'Agrupació Cultural i Recreativa Bombers de Lleida (des d'ara "ACRBLL"), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre les condicions del servei que es proposa a la web.
ACRBLL, amb domicili social al C / Victòria Kent, s / n 25110 Lleida, és una agrupació sense ànim de lucre la utilització es regula mitjançant aquest document, amb CIF nombre G-25.071.432 i inscrita en el Registre Jurídic d'entitats de la Generalitat de Catalunya, departament de Justícia. Per contactar amb ACRBLL, pot utilitzar l'adreça de correu electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l'esmentada condició de Client suposa l'adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web. ACRBLL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, ACRBLL recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.
En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals ACRBLL també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l'ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les esmentades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.
Finalment, per la naturalesa pròpia d'aquest lloc web, és possible que es modifiquin o s'incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició, queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

PROCÉS DE PAGAMENT

El pagament de la inscripció només es pot fer a través de targeta de crèdit, mitjançant TPV virtual. Aquest servei de pagament virtual està contractat a l'oficina del banc BBVA CX nombre 845, amb domicili a l'Avinguda Balmes, 32-34, 25006 de Lleida (Catalunya) Espanya.

ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients.
L'identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya.
L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no:
utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a ACRBLL o a tercers; emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;
El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ACRBLL pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.
ACRBLL vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de ACRBLL resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per ACRBLL o seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de ACRBLL o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l'exclusiva propietat de ACRBLL o de tercers, els drets al respecte ostenta legítimament ACRBLL, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.
Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.
La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
Aquells clients que han enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen a ACRBLL per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d'aquest lloc web s'hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, ACRBLL no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d'aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe.
ACRBLL es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.
En conseqüència, ACRBLL no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a ACRBLL en aquest sentit.
ACRBLL no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de ACRBLL, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de ACRBLL, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ACRBLL hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, ACRBLL no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
ACRBLL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del lloc web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. ACRBLL tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, ACRBLL no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o Administrativa competent.
De la mateixa manera, ACRBLL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.
ACRBLL no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
El Client s'obliga a mantenir indemne a ACRBLL, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir ACRBLL que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda del que estableix les presents condicions Generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

ACRBLL no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en ACRBLL és exclusivament la d'informar al Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. ACRBLL no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa ACRBLL no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Llei aplicable i jurisdicció
Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d'aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.


POLÍTICA DE COOKIES

L'ACRBLL informa sobre l'ús de cookies al lloc web lleidagorunit.com.

Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines fonamentals per poder oferir determinats serveis de la societat de la informació. Entre d'altres, permeten que una pàgina web pugui desar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o de les accions realitzades des d'un equip determinat i, a partir d'aquestes dades, poder reconèixer l'usuari i millorar el servei.

Tipus de cookies
Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades obtingudes, podem trobar dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. També es poden classificar segons el termini que romanen en el navegador de l'usuari, poden ser cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, es poden agrupar les cookies en cinc grups, atenent a la finalitat de les dades obtingudes: tècniques, de personalització, d'anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental. Trobareu més informació a la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilitzades al lloc web
S'identifiquen, tot seguit, les cookies que s'utilitzen en aquest portal, així com la seva tipologia i funció: El lloc web de la ACRBLL utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet quantificar i analitzar la navegació per les seves pàgines. El navegador client gestiona 4 cookies d'aquest servei. Aquestes són cookies pròpies, de sessió i d'anàlisi.

Podeu trobar més informació sobre aquestes cookies i la forma com inhabilitar-les a http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.

L'analítica web permet conèixer el nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador emprat, l'operador que dóna el servei, l'idioma, el terminal que utilitza o la ciutat on està assignada la IP del interactor. Aquesta informació possibilita un servei millor i més acurat per part d'aquest lloc web.

Dins del lloc també s'executen cookies per validar l'usuari i mantenir-lo identificat mentre navega dins l'entorn del lloc web

Acceptació de la Política de Cookies
L'ACRBLL assumeix que tot visitant del lloc web accepta l'ús de cookies. No obstant això, ofereix un enllaç en les pàgines del lloc web per informar d'aquesta política de cookies.

Com modificar la configuració de les cookies
L'usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de l'ACRBLL o de qualsevol altre entorn web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador s'ha de gestionar de forma diferent. Pot trobar informació addiciona sobre aquesta qüestió dins de la funció "Ajuda" i en els enllaços següents:

Firefox des d'aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome des d'aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer des d'aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Safari des d'aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera des d'aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Existeixen, a més, programes que el poden ajudar en la gestió de les cookies, com ara Ghostery (www.ghostery.com) o "Your online choices" (www.youronlinechoices.com/es/).